Dating site jehova s getuigen connections dating and matchmaking services

Bijvoorbeeld: Heb Tot wie van de engelen echter heeft Hij ooit gezegd: ‘Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten’? Door Jezus te vereenzelvigen met een engel, verlagen ze Hem tot schepsel.Heb Zijn zij niet allen dienende geesten, die tot dienst uitgezonden worden ter wille van hen die de behoudenis zullen beerven? Zij ontkennen en miskennen de Godheid van Christus.Hij loochende de onsterfelijkheid van de ziel en de eeuwigheid van de straf. In België leven naar hun eigen zeggen ruim 25.000 JG, verdeeld over 375 gemeenten, en in Nederland ruim 30.000 leden verdeeld over 395 gemeenten (stand 2010). Bepalend voor het geloof van JG is niet alleen de Schrift, maar ook de leer van het Wachttorengenootschap, 'Gods enige kanaal' dat 'voedsel te rechter tijd verschaft'. JG hebben een eigen bijbelvertaling, de zogeheten Nieuwe-Wereldvertaling. JG verwerpen de leer van de Drie-Eenheid als heidens en onbijbels. Jezus Christus is, zo leren zij, niet gelijk aan God. Christus stierf niet aan een kruis, maar aan een paal. De zielen van de goddelozen worden, nadat zij uit de dood zijn opgestaan, vernietigd. Volgens de JG eindigden omstreeks in oktober 1914 de “tijden der heidenen”. JG winnen zielen door huis-aan-huis het evangelie van het koninkrijk te verkondigen.Hij is de eerste van Gods schepselen, de aartsengel Michaël. Hij is niet lichamelijk, maar geestelijk opgestaan. Jehovah's getuigen bidden niet tot Hem; ze bedanken Hem niet voor zijn verlossingswerk. Hij begon in 1914 te regeren (Openbaring )." Heilige Geest. Jehovah's getuigen onderscheiden twee klassen van gelovigen: zij die een hemelse roeping hebben en zij die aan aardse roeping hebben. De Getuigen geloven niet aan een eeuwig oordeel en een eeuwige straf. In dit jaar kwam Jezus Christus terug om Zijn Koningschap in de hemel te aanvaarden. Vooral onder rooms-katholieken, die over het algemeen weinig Schriftkennis hebben, vinden zij gehoor. In de Nederlandse taal verschijnen twee tijdschriften van JG: De Wachttoren en Ontwaakt.In zijn boek The Time is at Hand (1889) voorzegde hij dat 'de oorlog van de grote dag van God de Almachtige' (Opb.

Vanaf 1926 werd De Wachttoren regulier uitgegeven in het Nederlands onder de naam De Wachttoren en Verkondiger der Tegenwoordigheid van Christus. Sectarische trekken zijn: JG wijzen op de noodzaak om de naam 'Jehovah' te gebruiken.

JG ontkennen dat de Heilige Geest een persoon is, het is Gods werkzame kracht. Van de zondeval van Adam en Eva had God geen vóórkennis. De val van Satan vond plaats na de schepping van Adam en Eva en gebeurde toen hij Eva verzocht in de hof van Eden. Een 'kleine kudde' van 144.000 'gezalfden', heeft een hemelse roeping en zal met Christus zullen regeren in het Vrederijk. Zijn terugkomst was onzichtbaar voor de natuurlijke ogen. Van 19 heette een Nederlands tijdschrift van JG: De Wachttoren en Verkondiger der Tegenwoordigheid van Christus. Het einde van het huidige goddeloze bestel op deze aarde zou in 1914 zijn. Het avondmaal wordt wel gevierd, éénmaal in het jaar, maar alleen de enkeling die overtuigd is tot de genoemde groep van 144.000 te behoren, mag het avondmaal gebruiken. JG verwerpen op grond van de Bijbel bloedtransfusie. De Wachttoren (The Watchtower), sinds 1879 uitgegeven, is vertaald in vele talen en behoort tot de meest verspreide religieuze tijdschriften ter wereld.

In 2018 zouden er nog 18.000 van hen op aarde leven. Toen dat het bestel niet ten onder ging, werd het einde opgeschort tot een later jaar, waarvan de jaren 1925 en 1975 de meest bekende zijn. Jezus Christus zal een vrederijk stichten, een aards paradijs, waar de rechtvaardigen mogen ingaan. Zie Jehovah's Getuigen/Avondmaalsviering voor het hoofdartikel. Sinds 1945 leren de JG dat de dood te verkiezen is boven bloedtransfusie. "Het doel van dit tijdschrift, de Wachttoren, is Jehovah God, de soevereine heerser van het universum, te eren.

Ze leggen zich toe op huis-aan-huis verkondiging van het Koninkrijk van God.

De beweging is ontstaan binnen de stroming van het adventisme (advent = aankomst) in de 19e eeuw.

Search for dating site jehova s getuigen:

dating site jehova s getuigen-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating site jehova s getuigen”

  1. According to Sidor, the Android operating system won’t allow the camera to record without running a preview – which is how Sidor discovered that he could make the preview so small that it is effectively invisible to the naked eye.

  2. The actress’s representative revealed: “They just do the same thing as teens do, Emma now concentrates solely on her A-levels and the new movie.”Although Watson knew that stopping Ducker was the best, she was still very distraught when things ended since he was her first love.